Avatar

Rast

19 júna 2015
No Comments
3 176 Views

Duch Svätý vedie človeka po ceste od jeho duchovného narodenia k duchovnému rodičovstvu a zrelosti vo svojej viere.

DUCHOVNÝ RAST

duchovný rast, Rast„Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho Duchom mocne zosilnel vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.“ (List Efezanom 3, 14-21)

Modlitba apoštola Pavla akoby vystihovala proces i cieľ duchovného rastu. Od chvíle, keď Kristus prvý raz vstúpi do nášho života, začína proces premeny srdca. Ten trvá až do smrti.

Otázkou je, čo sa má teda diať, aby sa Kristus udomácnil v našom srdci, aby sme boli zakorenení v jeho láske a naplnení jeho plnosťou?

Odpoveď je jednoduchá i zložitá zároveň. Máme sa stať nasledovníkmi a napodobňovateľmi Krista.

Boh stvoril každého z nás jedinečne, a preto spôsoby, metódy, formy nasledovania jeho Syna nie sú uniformné. Nasledovanie Krista je vedou a umením zároveň.

Pokiaľ ide o „vedu“, existujú isté princípy, ktoré sú dané pre všetkých: čítať Bibliu, modliť sa (t. j. rozprávať sa s Bohom), učiť sa od iných kresťanov (učeníctvo, duchovné sprevádzanie), životný štýl služby iným (evanjelizácia, praktická a sociálna pomoc) a podobne.

Pokiaľ ide o „umenie“, tam je to zložitejšie a pestrejšie. Máme rôzne dary i slabé stránky, sme rôzni typologicky, vyrastáme v rôznych rodinných, kultúrnych, geografických prostrediach. Nájsť tú „svoju cestu“, ku ktorej nás Boh volá, sa nedá rýchlo a instantne. Vyžaduje si to poctivé hľadanie, v ktorom nám môže pomôcť jednak samotný Boh, a tiež zrelší kresťania.

Pochopiť, „aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka“, je však výzvou a pozvaním pre nás všetkých. Krok za krokom preto nasledujme Krista. Boh, ktorému patrí všetka sláva, nás chce viesť na ceste premeny nášho srdca.

Na zamyslenie a aplikáciu:

  1. Rastieš duchovne? Ako sa to prejavuje? Prečo je to tak?
  2. Mení sa tvoje srdce, alebo len získavaš nové informácie? Ide o formáciu či informáciu?
  3. Ako rozumieš paradoxu, že máš rásť tak, aby si sa „umenšoval“ (a Kristus v tebe rástol), ako sa píše v Jánovi 3,30?
  4. Ako sa v tvojom raste prejavuje „veda“ a ako „umenie“ (viď článok)?
  5. Modli sa, aby ti Boh odhalil 1 alebo 2 oblasti, v ktorých potrebuješ v súčasnosti najviac rásť. Rozmýšľaj o tom, čo ti môže v jednotlivých oblastiach pomôcť v raste (napr. rozhovory so zrelšími kresťanmi, kniha, kázeň, konkrétne kroky viery a pod.). Pravidelne sa začni modliť za to, aby ťa Boh premieňal, a aktívne rob kroky viery, ktoré ťa posunú dopredu.