Avatar

AKO NIEKOMU VYSVETLIŤ EVANJELIUM

2 februára 2016
No Comments
3 362 Views

Vieš, že môžeš mať blízky, osobný vzťah s Bohom? A vedia to aj tvoji najbližší, priatelia, či známi? Vieš, ako im to môžeš stručne a jednoducho vysvetliť? Ak nie, v tomto článku nájdeš jednoduchú prezentáciu evanjelia v štyroch bodoch. Nám sa páči, lebo je stručná, odpovedá na mnohé otázky ľudí, neodbočuje k nepodstatným veciam, jej súčasťou je výzva na odovzdanie svojho života Ježišovi a končí povzbudením k duchovnému rastu a zapojeniu sa do živého spoločenstva kresťanov.

 Chcel by si spoznať Boha osobne?

Mnohým ľudom sa zdá, že Boh je od nich vzdialený a že je neosobný či nedosiahnuteľný. Mám však pre teba dobrú správu:

 1. Boh ťa miluje a stvoril ťa, aby si ho osobne spoznal.

Boh ťa stvoril. A to nie je všetko. Tak veľmi ťa má rád, že chce, aby si ho aj ty poznal a strávil s ním celú večnosť. Ježiš povedal:

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“1

Ježiš prišiel na zem preto, aby každý z nás mohol osobne spoznať Boha. Jedine on môže dať nášmu životu skutočný zmysel a naplnenie.

Čo nám bráni v tom, aby sme spoznali Boha?

 2. Všetci sme hriešni a naše hriechy nás oddeľujú od Boha.

Hriech spôsobuje, že sa od Boha cítime vzdialení. Nemôžeme sa k nemu priblížiť ani prežívať jeho lásku. Biblia hovorí: „vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom…“2  Hlboko vo svojom vnútri môžeme mať postoj aktívnej vzbury voči Bohu, alebo naopak, postoj pasívnej ľahostajnosti voči nemu a jeho cestám. Oba prístupy Biblia nazýva hriechom, a ten má vážne následky.

„Lebo odplatou za hriech je smrť…“3 Výsledkom hriechu v našom živote je smrť – duchovné oddelenie od Boha. Aj keby sme sa snažili priblížiť sa k Bohu, jednoducho to nedokážeme.
, AKO NIEKOMU VYSVETLIŤ EVANJELIUM
Tento obrázok znázorňuje, aká hlboká priepasť oddeľuje nás hriešnikov od dokonalého Boha. Šípky predstavujú našu snahu dosiahnuť Boha a naplnený život z vlastných síl, napr. dobrým životom alebo morálnou filozofiou. Ale naše dobré úmysly nestačia na to, aby prekryli naše hriechy.

Ako teda môžeme preklenúť túto priepasť medzi nami a Bohom?

3. Ježiš Kristus je jediným riešením problému ľudského hriechu. Prostredníctvom Ježiša môžeš spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku.

Za naše hriechy musíme zaplatiť. Problémom však je – ako sme už spomínali, – že za hriech sa platí smrťou. Aby sme nemuseli zomrieť oddelení od Boha, Ježiš zomrel namiesto nás. Až tak nás miloval.

Podľa Biblie je Ježiš „obrazom neviditeľného Boha…, všetko je stvorené skrze neho…“4 Ježiša ukrižovali za rúhanie, t. j. za to, že sa pokladal za rovného s Bohom, keďže ním skutočne aj bol.

Ježiš na seba zobral všetky naše hriechy a plne za ne zaplatil svojou vlastnou smrťou na kríži. „Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“5 „Zachránil nás nie pre naše skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva…“6

, AKO NIEKOMU VYSVETLIŤ EVANJELIUM

Tento obrázok znázorňuje, ako Boh preklenul priepasť, ktorá nás od neho oddeľuje. Poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás a zaplatil tak trest za naše hriechy.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“7

Ježiš nielenže zomrel za naše hriechy, ale aj vstal z mŕtvych.8 Tým bezpochyby ukázal, že môže právom sľubovať večný život, lebo je Boží Syn a zároveň jediná cesta k Bohu. Preto Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“9

Namiesto toho, aby sme sa ďalej snažili prísť k Bohu z vlastných síl, Boh nás pozýva, aby sme s ním vstúpili do vzťahu. Ježiš hovorí: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa… Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“10

Smrť na kríži podstúpil Ježiš len kvôli tomu, že ťa tak miloval. A teraz ťa pozýva, aby si k nemu prišiel a nadviazal s ním blízky osobný vzťah.

Nestačí len vedieť, čo pre teba Ježiš urobil a čo ti ponúka. Na to, aby si s ním mohol mať vzťah, musíš ho pozvať do svojho života…

 4. Ježiša Krista musíme osobne prijať ako svojho Spasiteľa a Pána.

Biblia hovorí: „Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“11

Ježiša a večný život, ktorý ponúka, môžeme prijať jedine vierou. Biblia hovorí: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“12

Keď prijmeš Ježiša, prežiješ znovuzrodenie.13 Prijať ho do svojho života znamená: obrátiť sa k Bohu; vyznať mu svoje hriechy (urobiť pokánie); pozvať Ježiša, aby odteraz viedol tvoj život.

Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“14

A tu je Ježišovo pozvanie: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“15

Ako zareaguješ na Ježišovo pozvanie?

Nasledujúce dva kruhy znázorňujú dva spôsoby života:

, AKO NIEKOMU VYSVETLIŤ EVANJELIUM

SÁM RIADIM SVOJ ŽIVOT: Ježiš je mimo môjho života. Na „tróne“ môjho života je moje „Ja“ – jednotlivé oblasti života si riadim sám. Častým dôsledkom toho sú frustrácia, nespokojnosť a sklamanie.
, AKO NIEKOMU VYSVETLIŤ EVANJELIUM

JEŽIŠ RIADI MÔJ ŽIVOT: Ježiš je na tróne môjho života. Moje „Ja“ je podriadené Ježišovi. Jednotlivé oblasti môjho života riadi Ježiš a ja vidím jeho pozitívny vplyv na môj život.

Ktorý kruh predstavuje tvoj život? Ktorý kruh by si si chcel vybrať pre svoj život?

Poď a nadviaž vzťah s Ježišom…

Ak si si vybral ten spodný kruh, Ježiša môžeš prijať hoci aj hneď teraz. Pamätáš sa, čo povedal Ježiš? „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu…“16 Chcel by si zareagovať na jeho pozvanie? Tu je spôsob, ako to urobiť:

Boh pozná tvoje srdce, preto nie je dôležité, aké slová zvolíš; záleží len na ich úprimnosti. Ak nevieš, čo mu máš povedať, povedz mu napríklad toto:

„Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otváram ti dvere svojho života a prijímam ťa za svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem, že si mi odpustil hriechy a dávaš mi večný život s Bohom. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, akým ma chceš mať. Amen.“

Ak si úprimne požiadal Ježiša, aby vstúpil do tvojho života, on to urobil, tak ako to sľúbil. Práve si nadviazal osobný vzťah s Bohom.

To však nie je všetko. Čítaj ďalej, aby si sa dozvedel, ako môžeš rásť vo svojej viere. 

[1] Ján 3, 16; [2] Izaiáš 59, 2; [3] Rimanom 6, 23; [4] Kolosanom 1, 15-16; [5] 1. Petrov 3, 18; [6] Títovi 3, 5; [7] Ján 3, 16; [8] 1. Korinťanom 15, 3-6; [9] Ján 14, 6; [10] Ján 7, 37-38; [11] Ján 1, 12; [12] Efezanom 2, 8-9; [13] Ján 3, 1-8; [14] Ján 10, 10; [15] Zjavenie 3, 20; [16] Zjavenie 3, 20.