Avatar

AKO VYBUDOVAŤ KOMUNITU UČENÍKOV

22 marca 2016
No Comments
1 874 Views

, AKO VYBUDOVAŤ KOMUNITU UČENÍKOVpredchádzajúcom článku sme hovorili o tom, prečo je dôležité, aby učeníctvo prebiehalo v kontexte duchovných komunít. Mnohé kresťanské spoločenstvá sa príliš zameriavajú na vzťahy medzi lídrom a jednotlivcami. Namiesto toho by sme však mali vytvoriť sériu navzájom prepojených vzťahov, nezávislých od lídra, ktoré budú vťahovať jednotlivcov hlbšie do komunity a ku Kristovi.

Teraz sa pozrime na to, ako môžeme vybudovať duchovnú komunitu, ktorá bude prirodzene produkovať učeníkov. Tu je niekoľko praktických návrhov. Nie je to zaručený manuál, môžeš (dokonca musíš!) si ho prispôsobiť svojmu vlastnému kontextu služby.

Iniciuj vytvorenie rôznych foriem komunitných skupín vo svojom zbore alebo službe

Ide o viac než len týždenné stretnutia skupiniek biblického štúdia. Komunity sú otvorené skupiny ľudí, oddaných tomu, aby sa nielen spoločne učili o Bohu, ale aj spoločne slúžili. Štúdium a diskusia o Písme sú tiež dôležité a v komunite tiež prebiehajú raz do týždňa, ale skutočná komunita ide hlbšie než diskusia. Jej členovia sa navzájom za seba modlia, hovoria spolu o živote, svedčia svojim strateným priateľom a zväzujú ich putá hlbokého priateľstva. Navzájom sa povzbudzujú k tomu, aby každý z nich kráčal v čoraz užšom vzťahu s Bohom, a cieľavedome sa obracajú smerom VON k iným ľuďom, a nie DNU do vlastnej komunity.

Je dobré, ak sú členovia komunity spojení aj nejakým prirodzeným putom. Môžu to byť veriaci v tej istej mestskej časti, veriaci študenti na jednej škole alebo internáte, veriaci na spoločnom pracovisku alebo s nejakým spoločným záujmom a pod. Takéto spojivá pomáhajú budovať komunitu prirodzenejšie a daná skupina jednoducho žije svoj život spolu aj mimo svojich „formálnych“ stretnutí.

Každý človek by mal dostať konkrétnu úlohu v službe

Ak sa snažíš vybudovať skutočnú komunitu, prečo by mal líder robiť všetko? Jeden môže priniesť občerstvenie, iný môže zorganizovať evanjelizáciu, kým sa tretí zameria na vedenie modlitieb. Ak ľudia dostanú zodpovednosti, získajú pocit vlastníctva (táto služba je aj „moja“, aj ja v nej hrám dôležitú rolu), budujú sa v nich vodcovské schopnosti a vytvára sa prostredie, v ktorom môže každý rásť a prinášať úžitok. Ak ľudia dostanú priestor robiť veci, v ktorých sú dobrí, oveľa skôr budú ochotní investovať do služby svoj čas a energiu, preto je dôležité vybrať správnych ľudí do správnych rolí.

Ako sme spomínali vyššie, zdravá duchovná komunita musí niečo robiť – a robiť to smerom von. Nielen učiť sa, diskutovať o duchovných veciach a zdieľať sa, ale aktívne slúžiť neveriacim. Bez elementu služby sa komunita rýchlo uzavrie do seba, ľudia prestanú rásť a pasívne očakávajú, že sa niekto bude venovať im namiesto toho, aby sa oni venovali niekomu inému. Už aj veľmi mladí veriaci sú schopní slúžiť, preto sa netreba báť dať im individuálne zodpovednosti. Služba smerom von má dvojaký prínos: jednak vďaka nej rastú naši učeníci v našej komunite a jednak sme vďaka našej službe požehnaním pre neveriacich.

Rozvíjaj zrelých vodcov, ktorí budú budovať ďalšie učenícke komunity

Jednou z najväčších chýb v cirkvi je neschopnosť budovať svojich lídrov. Vedúci potrebujú zažiť komunitu medzi sebou aby vedeli, ako ju pestovať medzi tými, ktorých sami vedú.

V našej službe sa s našimi najaktívnejšími vedúcimi stretávame raz do týždňa na dve hodiny. Prvý týždeň v mesiaci  ich počas tohto stretnutia vyučujeme, budujeme ich víziu a vodcovské schopnosti. Učíme ich, že to tu nie je o nich a že všetko, čo sa tu naučia, majú odovzdávať ďalej tým, ktorých vedú. Druhý týždeň majú oddelený čas dievčatá a chlapci a majú príležitosť pre intímnejšie zdieľanie a duchovný rast. Tretí týždeň sa venujeme plánovaniu konkrétnych akcií v službe. Neustále im zdôrazňujeme, prečo sme tu, kam smerujeme a prečo je dôležitá multiplikácia. Tento cyklus potom opakujeme znova a znova.

Chceme, aby vďaka tejto skupine mladí lídri sami zažili komunitu a vzájomnú prepojenosť, ktorú by mali potom sami budovať v tých skupinách, ktoré vedú.

Neformálne spoločenské aktivity

Neformálne aktivity zohrávajú v budovaní komunity dôležitú úlohu. Len tak si zájsť spolu na kofolu, opekačku alebo na túru pomáha vytvárať užšie vzťahy a pocit rodiny. Nestojí to veľa námahy ani peňazí, ale môžeme spolu s našimi učeníkmi autenticky zdieľať naše životy, spolu s našimi radosťami aj zápasmi.

Na záver si musíme uvedomiť, že robiť proces učeníctva v rámci komunity si vyžaduje radikálnu zmenu nastavenia našej mysle, keďže to ovplyvní každý aspekt našej služby. Vybudovanie skutočnej komunity nie je len pridanie ďalšej aktivity do našej služby. Naopak, komunita je kontext, v rámci ktorého budú prebiehať všetky ostatné aktivity v našej službe.